Verkoopsvoorwaarden

Art. 1 De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle door hen gestelde daden van koophandel uitsluitend geregeld worden door deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, meer in het bijzonder de koopvoorwaarden van de bestelbon van de koper, tenzij de verkoper verkiest om deze toe te passen.

Art. 2 Al onze facturen zijn contant te betalen, tenzij anders overeengekomen.

Art. 3 Op elke onbetaalde factuur op de dag van betaling is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een interest verschuldigd van 1% per maand, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van 75 euro.

Art. 4 Bij niet-betaling op de vervaldag, worden alle andere eventueel nog niet vervallen bedragen m.b.t. andere leveringen, onmiddellijk opeisbaar. De bedragen voor alle eventuele in consignatie gegeven wijnen worden dan eveneens dadelijk opeisbaar.

Art. 5 De koopwaar blijft de exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van facturen. Het risico gaat over op de koper vanaf de levering.

Art. 6 Klachten betreffende de levering worden enkel aanvaard indien aangetekend verzonden, binnen de 8 dagen na de leveringsdatum; klachten betreffende factuur worden enkel aanvaard indien aangetekend verzonden, binnen de 8 dagen na de factuurdatum.

Art . 7 Klachten betreffende de condities of de kwaliteit van de wijn of van de kurk worden aanvaard indien de betreffende wijn getoond wordt aan de verkoper en indien deze klacht door de verkoper gerechtvaardigd bevonden wordt. In dat geval zal de koper recht hebben op een gratis nieuwe fles wijn van hetzelfde type, indien nog beschikbaar.

Art. 8 De wijn wordt gratis aan huis geleverd vanaf een minimum bestelling van 650 euro incl. BTW. Voor leveringen die niet voldoen aan deze voorwaarde wordt een kost aangerekend van 25 euro incl. BTW in België, tenzij anders overeengekomen.

Art. 9 De bestellingen worden uitgevoerd zonder garantie van levering op vaste datum. Wijzigingen of laattijdigheid van leveringen in hoofde van de verkoper geven de koper niet het recht om de koop te annuleren of om hiervoor een schadevergoeding te eisen.

Art. 10 WeinWlet behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering elke on-line bestelling te weigeren. Wanneer wij ervoor kiezen een on-line bestelling niet uit te voeren, brengen we de besteller hiervan onverwijld op de hoogte.

Art. 11 De prijzen en verzendingskosten die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijk voorziene BTW.

Art. 12 Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Turnhout bevoegd.